PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Cortland Beheer BV, en haar dochtermaatschappij Administratie- en Belastingadvies Bureau Cortland BV, hierna te noemen Bureau Cortland, gevestigd aan De Grutto 17, 2935 VA te Ouderkerk aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.cortland.nl/
De Grutto 17, 2935 VA te Ouderkerk aan den IJssel
Tel: 0180-510855/06-43102829

L. de Kwant- Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Cortland. Hij/zij is te bereiken via info@cortland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Cortland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Het betreft uitsluitend gegevens ten behoeve van Uw fiscale aangiftes.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Cortland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – BSN nummer en inkomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bureau Cortland verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Cortland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Cortland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Cortland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Vanwege belasting wetgeving
Adres > 7 jaar > Vanwege belasting wetgeving
Enzovoort > 7 jaar > Vanwege belasting wetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Cortland verstrekt uitsluitend aan de Belastingdienst en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mocht U verzoeken om Uw gegevens te verstrekken aan derden zoals bijvoorbeeld bancaire instellingen, dient U hiervoor apart aan ons een opdracht te verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bureau Cortland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op Uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op Uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en Uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt U afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Bureau Cortland en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door Uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar info@cortland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek .

Bureau Cortland wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Cortland neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cortland.nl