STARTENDE ONDERNEMERS

Iedere ondernemer in Nederland wordt geacht een financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, bij te houden. Deze financiële administratie dient als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoeften. Bij interne informatiebehoeften kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, productbeleid, personeelsbeleid etc. Bij externe informatiebehoeftes gaat het om financiële informatie die van belang is voor extern belanghebbenden, zoals de belastingdienst en banken. Hierbij gaat het om de jaarrekening of om tussentijdse rapportages omtrent de behaalde resultaten.

 

Wijze van administreren
U als bedrijf bewaart alle documenten die financiële feiten bevatten zoals, kasbonnen, facturen van crediteuren, kopieën van uitgaande facturen, bank en giroafschriften, voorraadadministratie, etc. Deze gegevens levert u eens per maand of kwartaal bij ons aan. Vervolgens worden deze met onze financiële software voor accountants ingebracht in uw administratie, volgens de laatste officiële richtlijnen. Na verwerking van uw administratie kunnen wij u in de loop van het jaar rapportages verstrekken zoals bijvoorbeeld een  tussentijdse balans en verlies-en winstrekening, of openstaande posten debiteuren of crediteuren.

Daarnaast kunnen wij aan de hand van de gegevens een Aangifte Omzetbelasting berekenen. Naar keuze ontvangt u uw financiële documenten na gebruik door ons weer retour, of kunnen wij deze voor u archiveren.

 
Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarrekening opgesteld met daarin de verlies-en winstrekening van uw onderneming, welke een overzicht geeft van alle opbrengsten, alle kosten en het resultaat. Tevens bevat de jaarrekening een balans, een overzicht van alle bezittingen en schulden van uw bedrijf. Ten slotte bevat de jaarrekening een toelichting op zowel balans als verlies- en winstrekening waarbij onder meer bedragen verder worden gespecificeerd.

De jaarrekening vormt de basis voor de Aangifte Inkomstenbelasting indien u een eenmanszaak of VOF of maatschap hebt, dan wel voor de Aangifte Vennootschapsbelasting indien u een BV heeft.

BENT U OOK EEN STARTENDE ONDERNEMER?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen en ontzorgen u graag!